PI加热膜聚酰亚胺超薄电热膜可控温调温防雾PET发热片金属导热膜


PI加热膜聚酰亚胺超薄电热膜可控温调温防雾PET发热片金属导热膜

加热膜系列详情页_01.jpg
加热膜系列详情页_02.jpg
加热膜系列详情页_03.jpg
加热膜系列详情页_04.jpg
加热膜系列详情页_05.jpg
加热膜系列详情页_06.jpg
加热膜系列详情页_07.jpg
加热膜系列详情页_08.jpg
加热膜系列详情页_09.jpg
加热膜系列详情页_10.jpg
加热膜系列详情页_11.jpg
加热膜系列详情页_12.jpg
加热膜系列详情页_13.jpg
加热膜系列详情页_14.jpg
加热膜系列详情页_15.jpg
加热膜系列详情页_16.jpg
加热膜系列详情页_17.jpg
加热膜系列详情页_18.jpg
加热膜系列详情页_19.jpg
加热膜系列详情页_20.jpg
2-2切片_01.jpg
2-2切片_02.jpg
2-2切片_03.jpg
2-2切片_04.jpg
2-2切片_05.jpg
2-2切片_06.jpg

中国电热品牌供应商【苏泊特】

更多电热产品